نمونه کار

تخته نرد مسافرتی

تخته نرد و شطرنج چوبی مسافرتی

منچ و دوز چوبی

منچ و دوز چوبی

منچ و شطرنج چوبی قابدار

دومینو چوبی

دومینو چوبی