نمونه کار شبکه ای یک

تخته نرد مسافرتی

تخته نرد و شطرنج چوبی مسافرتی

منچ و دوز چوبی

منچ و دوز چوبی

دومینو چوبی

دومینو چوبی

منچ و شطرنج چوبی قابدار