نمونه کارشبکه ای سه

تخته نرد مسافرتی

تخته نرد و شطرنج چوبی مسافرتی

منچ و دوز چوبی

منچ و دوز چوبی

دومینو چوبی

دومینو چوبی

شطرنج چوبی

شطرنج چوبی سه منظوره